מכרזים – עקרון היעילות והשוויון

מכרז הינה דרך בה מתבצעת 'תחרות' בחירה על פי כללים ברורים המתפרסמים במכרז, בין מציעים שונים העונים לתנאיו לאחריו מתקשרים עם הזוכה בחוזה על פי תנאי המכרז.

על רשויות המדינה, ובכלל זאת על משרד החינוך, חל חוק חובת המכרזים (1992) ותקנות חובת המכרזים (1993) והוא מחויב לפעול על בסיסם ולפרסם מכרזים מתאימים בנושאים שונים כגון: מכרז לצורך בחירת ומינוי מנהל, סגן מנהל, משרות פיקוח, מכרזים חיצוניים לאספקת שירותים למשרד החינוך כגון הפעלת מעבדות, הפעלת תכניות להפעלת בני נוער, עריכת מבחני קבלה לתלמידים בנושאים נדרשים ועוד.

על דיני המכרזים לעמוד בשני עקרונות עיקריים: עקרון השוויון ועקרון היעילות.

עקרון השוויון במכרז – מקורו ברצון ובצורך להחיל על רשות מנהלית עקביות, איסור אפליה, שוויון בהקצאת ההטבה שבהתקשרות עם המדינה ועוד.

עקרון היעילות במכרז – לצד חובת ההגינות, קיימת על רשות מנהלית חובת היעילות. המכרז הוא כלי המאפשר לרשות להשיג את מטרותיהּ בתנאים הטובים ביותר שכן המציע במכרז אינו יודע מה הצעתו של האחר (אלמנט התחרות).

במכרז מפרסמים תנאי סף ההכרחיים לצורך התקדמות ב'תחרות' ומי שעובר אותם ממשיך בתחרות עד לקבלת החלטה הסופית.

על מנת שהמכרז יהיה תקין ויתנהל כנדרש, על הרשות לעמוד בכללים ובהוראות הנורמטיביות המחייבות כשחריגה מהם / אי עמידה בהם עשויה להביא בין היתר, לפסילת הזוכה ובמקרים קיצוניים אף לביטול המכרז.

מכרזי ניהול וסגני מנהלים

מערכת החינוך הינה רשות מנהלית ועליה לפעול על פי עקרונות המשפט המנהלי ובכלל זאת עליה לערוך מכרזים למינויים נדרשים.

על מכרזים אלו חלים כללים ונהלים שיש לפעול על פיהם וכשהרשות אינה פועלת על פי כללים אלו וכשיש פגמים בהליך ניתן לתקוף את החלטת הרשות (את המינוי שבוצע בפועל).

היות וקיימת חשיבות רבה למהירות הפעולה והתגובה, היכרות עם הכללים ואופן הגשת ההתנגדות – מומלץ לפנות לעו"ד לקבלת יעוץ בנושא.

  1. הכותבת לא ייצגה בתיק זה.
  2. המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית.
  3. המחברת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ועליהם לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.