תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - מהפכה ביכולתו של אדם להשפיע על עתידו במצבים מורכבים

הקדמה

תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, תשכ"ב – 1962 ( להלן: "חוק הכשרות" ) התקבל בכנסת ביום 29/3/16 ונכנס לתוקף בחודש אפריל 2017. תיקון זה מהווה מהפכה של ממש ומבטא תפיסה חברתית חדשה, הקיימת במדינות אחרות כמו קנדה וארה"ב, לפיה אנשים עם מוגבלות זכאים לחיות את חייהם בהתאם לרצונם, בחירתם ורצונם תוך קבלת יחס של כבוד, שמירה על עצמאותם, עד כמה שניתן, ושיתופם, ככל הניתן, בהחלטות החשובות המתקבלות בענייניהם.

נתייחס תחילה לשני מושגים בסיסיים – אפוטרופוס וחסוי.

אפוטרופוס הוא אדם שמונה על-פי דין לטפל בענייניו של אדם אחר. ניתן להבחין בין אפוטרופוסים טבעיים - של הורים על ילדיהם, כל עוד הם קטינים (עד גיל 18) ואפוטרופוס שמונה לאדם שכשרותו המשפטית נשללה בחוק או בפסק דין של בית המשפט.

קיימים מצבים רבים אשר בהם ממונה אפוטרופוס לטובת אדם אחר, בגלל מגבלות כלשהן שקיימות לאותו אדם. מגבלות שכאלו יכולות להיות מגבלות נפשיות / פיזיות / תשישות אשר בגינן אדם לא מסוגל או מוגבל בביצוע פעולות וכן בקבלת החלטות. נציין כי משפחות רבות מתמודדות מידי שנה עם מצב בו אדם ממשפחתם מצוי במצב מנטלי או פיזי ירוד (מצבים בהם האדם חסר הכרה ו/או יכולת לתקשר ולהביע רצונו בצורה ברורה ומתוך הכרה מלאה), כשבדרך כלל מגבלות אלו מופיעות בגיל הזקנה. מגבלות אלו היו גם המגבלות הנפוצות למינויו של אפוטרופוס, אך לאחר תיקון מס' 18 ביהמ"ש ימנה אפוטרופוס לאדם שכזה רק אם אין חלופה פחות פוגענית כמו, ייפוי כח מתמשך והנחיות מקדימות שנתן הממנה כשהיה כשיר למיופה כוחו.

יצוין כי כאשר מונה אפוטרופוס או כאשר לא נערך ייפוי כוח מתמשך ו/או ניתנו הנחיות מקדימות לכך, החסוי/ האדם שאינו כשיר עוד לא יוכל לקבוע את זהותו של האפוטרופוס ולא יוכל להשפיע על קבלת ההחלטות בענייניו.

החל מ-11.4.17, היום בו נכנס כאמור לתוקפו המנגנון של ייפוי כח מתמשך, המצב הזה השתנה. כיום, אדם יכול למנות מיופה כח עתידי באמצעות עריכת ייפוי כח מתמשך, אשר יהיה תקף לאחר שהממנה יהפוך לחסר יכולת / חסר כשירות לקבל החלטות ויתרה מזאת – ייפוי הכח אף ימשיך להיות תקף, לתקופה קצרה מסוימת (עד 3 חודשים), גם חס וחלילה, לאחר מותו של הממנה וכך יוכלו להמשיך ולטפל בענייניו הרכושיים ההכרחיים (למשל השכרת דירה / תשלום לבית האבות וכדומה) למשל בסמוך למותו וטרם הוצאת צו ירושה / צו קיום צוואה.

מהו ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך הינו מסמך בו אדם, בהיותו כשיר ומסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, רשאי למנות מיופה כח מטעמו (אחד או יותר) שיטפל בעתיד, כשלא יוכל עוד לעשות כן בעצמו, בענייניו האישיים ועניינים הנוגעים לרכושו.

"עניינים אישיים" על פי החוק כוללים בין היתר, את רווחתו האישית של האדם, צרכיו היומיומיים, מקום מגוריו, בריאותו, ענייניו הגופניים, הנפשיים והחברתיים.

הממנה ראי למנות מיופה כח אחד לענייניו האישיים ואחר לענייני הרכוש שלו או למנות מיופה אחד לשניהם. הכל בהתאם לרצונו.

בייפוי הכח המתמשך קובע הממנה במפורש מתי הוא ייכנס לתוקפו ובאילו נסיבות ובנוסף ניתן לקבוע בו הנחיות מפורשות למיופה הכח כיצד עליו לנהוג בנושאים מסויימים – כגון תמיכה כספית בבני משפחה, החלטה בדבר מקום בו ישהה הממנה – במוסד או בביתו והחלטות רבות אחרות בתחומים שונים.

מאחר שייפוי הכח הוא מסמך בעל חשיבות רבה ויש להקפיד בניסוחו באופן מיוחד, ולכן נקבע כי רק עורכי דין שעברו הכשרה מתאימה על ידי האפוטרופוס הכללי יכולים לנסח ולאשר את ייפוי הכח המתמשך.

יפוי הכח המתמשך מופקד באופן רשמי אצל האפוטרופוס הכללי ועם הפעלתו מתקלת ייפוי הכוח הנושא חותמת של משרד המשפטים / האפוטרופוס הכללי המאשר שייפוי כוח מתמשך זה נכנס לתוקף.

עם מסמך רשמי זה, מיופה הכוח יוכל לייצג את הממנה בפני כל אדם או רשות (על פי ייפוי הכוח שניתן לו).

סמכויות מיופה הכח:

מיופה הכח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה בקשר לעניינים שפורטו בייפוי הכח ושאותם הממנה הסמיך אותו לקבל ולבצע בשמו. ואולם, ישנן פעולות שהחוק קובע כי מיופה הכוח לא יוכל לבצען ואלו הן פעולות שלפי מהותן או לפי הדין יש לבצען באופן אישי כגון: המרת דתו של הממנה, להשתתף בבחירות, להורות על פעולות לפי חוק החולה הנוטה למות ועוד.

בנוסף, מונה החוק פעולות שמיופה הכוח יוכל לבצע רק אם הוסמך לכך מפורשות על ידי הממנה. פעולות אלו הן לדוגמה: מתן תרומות, מתן מתנות, מתן הלוואות ועוד.

ייתר על כן, החוק קובע כי ישנן פעולות שמיוםה הכוח אינו יכול לבצען אלא אם בימ"ש אישר את ביצוען. פעולות אלו הן בין היתר: העברה, שעבוד חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה, עסקה במקרקעין, הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון עוד.

דרך פעולתו של מיופה הכוח

מיופה הכח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות, בלא התרשלות ועליו לנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו.

החוק מונה שלוש עקרונות על פיהם מיופה הכוח יפעל:

  1. שמירה על כבודו של הממנה, בדרך שתגביל את זכויותיו וחירותו במידה הפחותה ביותר.
  2. שמירה, ככל האפשר, על פרטיות הממנה.
  3. בדרך שתאפשר לממנה לממש את יכולותיו ולשמור על מרב עצמאותו האפשרית, בהתאם ליכולותיו.

למיופה הכוח חובות נוספות על פי החוק כמו למשל: עם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, עליו להסביר לממנה מהם תפקידו וסמכויותיו כמיופה כח, למסור לו מידע בנוגע לענייניו האישיים ועוד.

דרך קבלת החלטות בעניינו של הממנה

בקבלת ההחלטות בעניינים שבסמכותו יפעל מיופה הכח לפי המדרג הקבוע בחוק:

  1. אם ישנן הנחיות מקדימות באותו העניין – יפעל על פיהן.
  2. אם אין הנחיות מקדימות – לפי רצונו של הממנה אם ניתן לברר את רצונו ולתת לו מידע מתאים בעניין.
  3. אם לא ניתן לברר את רצונו של הממנה – בהתאם לרצון הממנה כפי שהובע בעת שהיה מסוגל להבין בדבר או כפי שניתן ללמוד מייפוי הכח או מהתנהגותו בעבר וכן בהתחשב בהשקפת עולמו ואורח חייו כפי שהיו בעבר.
  4. אם לא ניתן לעמוד על רצונו של הממנה יפעל מיופה הכח בהתאם לטובת הממנה.

בכל מקרה, לא יפעל מיופה הכח בהתאם לרצונו של הממנה שלא נתן הנחיות מקדימות, אם הוא סבור כי הפעולה או ההחלטה יגרמו לממנה פגיעה של ממש.

תנאי לפעולה לפי ייפוי כח

על מנת שייפוי הכוח ייכנס לתוקף, על הממנה להיות במצב שאינו מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכח המתמשך, ושניתן לגביו אישור הפקדה של האפוטרופוס הכללי. כמו כן, יש לתת הודעה מתאימה לאפוטרופוס הכללי על כניסתו לתוקף של ייפוי הכח המתמשך.

שכר מיופה הכח והוצאותיו

מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר בעבור ביצוע תפקידו מנכסי הממנה, אם קבע זאת הממנה בייפוי הכח. מיופה הכח רשאי לנכות מנכסי הממנה את ההוצאות הסבירות שהוציא לשם הפעלת סמכויותיו לפי ייפוי הכח.

חתימה על ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך ייחתם בידי הממנה בפני עורך דין שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כח מתמשך ואין לו עניין אישי בייפוי הכח.

במצב בו מתעורר ספק אצל עורך הדין בדבר היותו של אדם בעל כשירות, לרבות עקב מוגבלות המשליכה על מסוגלותו להבין את טיבו של ייפוי הכח, משמעותו, מטרותיו ותוצאותיו, יפנה אותו עורך הדין למומחה כדי שיחווה את דעתו בדבר היותו של הממנה בעל כשירות.

לייפוי הכח המתמשך תצורף הסכמתו של מיופה הכח לשמש מיופה כח, שנחתמה אף היא בפני עורך דין שהסביר לו את משמעות ייפוי הכח ורק לאחר שקרא והבין את אחריותו וסמכויותיו.

ייפוי כח רפואי

ייפוי כח מתמשך המסמיך את מייפה הכח לפעול בשמו של הממנה בעניינים הנוגעים לבריאותו נקרא ייפוי כוח רפואי. ייפוי כוח שכזה אינויכול להיחתם על ידי עורך דין אלא יכול שייחתם גם בפני בעל מקצוע המפורט בתקנות.

ייפוי כח רפואי מסמיך את מיופה הכח גם העניינים הנוגעים לבדיקה או לטיפול פסיכיאטרי בקהילה וכן לקבלת מידע בנוגע לבדיקה, טיפול או אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי בקהילה וכן לקבלת מידע בנוגע לבדיקה, טיפול או אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי לפי חוק טיפול בחולי נפש – אלא אם החליט הממנה לקבוע אחרת.

ייפוי כח רפואי צריך להיחתם בפני בעל מקצוע שיאשר כי הממנה הבין את משמעות מתן ייפוי הכח ואת האפשרות לכלול בו הנחיות מקדימות וכי ניתן בהסכמה חופשית ומרצון.

כמו כן, לייפוי הכח הרפואי תצורף הסכמתו של מיופה הכח למינויו וכן המאשר כי קרא והבין את משמעותו של יפוי הכח הרפואי את אחריותו וסמכויותיו לפיו.

דיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי על החלטות ופעולות של מיופה הכח

על הממנה לציין בייפוי הכח המתמשך אדם אחד או יותר שמיופה הכח יצטרך לדווח לו על החלטות ופעולות שנעשו על ידו בנושאים המנויים בייפוי הכח. האדם המיודע לא יכול להיות קרוב של מיופה הכח אלא אם כן מיופה הכח הוא קרוב של הממנה. אדם מיודע רשאי לדרוש ממיופה הכח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכח.

חובת הפקדה של ייפוי הכח המתמשך

ייפוי כח מתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי והפקדתו הינה תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף.

ייפוי כח רפואי שלא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי יהיה תקף לשנה ואם נכנס ייפוי הכח הרפואי לתוקף במהלך אותה השנה, ימשיך לעמוד בתוקפו בכפוף להורות חוק הכשרות המשפטית והאפטרופוסות.

במקרים בהם מופקדים כמה ייפוי כח מתמשכים באותם עניינים, ייפוי הכח האחרון באותו העניין הוא הקובע.

כניסה לתוקף של ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך ייכנס לתוקף במועד בו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו. התנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך הוא מסירת הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכח לתוקף, כולו או חלקו, וכי קויימו חובות היידוע.

עם קבלת הצהרה שכזו, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכח אישור כי ייפוי הכח נכנס לתוקף, אותו יוכל להציג לרשויות השונות ולפעול על פיו.

ייפוי כח מתמשך בענייני רכוש

בייפוי כח מתמשך בענייני רכוש, רשאי הממנה לקבוע כי ייפוי הכח ייכנס לתוקפו מיד לאחר שניתן או במועד מאוחר יותר, אף אם הממנה באותו המועד יהיה הממנה מסוגל להבין בדבר. ואולם, עד למועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר יהיה דינו של ייפוי הכח המתמשך כדין ייפוי כח שניתן לפי חוק השליחות.

חשוב: כניסתו לתוקף של ייפוי כח מתמשך כשלעצמה, אינה שוללת את כשרותו המשפטית של האדם.

תקופת תוקפו של ייפוי כח מתמשך

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכח המתמשך הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכח ואף את המועד לפקיעתו. אך, כל זמן שלא הודיע הממנה על רצונו לבטל את ייפוי הכח או לשנותו, ימשיך ייפוי הכח לעמוד בתוקפו.

פקיעת תוקפו של ייפוי הכח המתמשך

ייפוי הכח המתמשך יפקע כאשר יתקיים תנאי לפקיעתו שקבע הממנה או שנתקיימו התנאים לפקיעתו על פי חוק (בין היתר: פטירת הממנה או מיופה הכח, במידה ומיופה הכח היה בן זוגו של הממנה ופקעו נישואיהם – אלא אם צוין במפורש אחרת בייפוי הכח ועוד).

ביטול ייפוי כח מתמשך בידי בממנה

ממנה רשאי למסור למיופה הכח הודעה בכתב על ביטול ייפוי הכח המתמשך שנתן. ביטול זה ייכנס לתוקף במועד מסירת ההודעה. על הממנה למסור הודעה מתאימה בכתב לאפוטרופוס הכללי המודיע על ביטול ייפוי הכח.

מיופה כח לענייני רכוש

במקרה של פטירת הממנה, יהיה מיופה הכח לענייני רכוש מוסמך, אלא אם הממנה קבע אחרת, וכל עוד שאין גורם אחר שהוסמך כדין לטפל באותן עניינים (לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים), אף בלא פנייה לביהמ"ש לשלם מכספי הממנה תשלומים שוטפים בעבור שירותים שניתנו לו או הקשורים ברכושו בתקופת תוקפו של ייפוי הכח, לשלם מכספי הממנה הוצאות סבירות לקבורה ואבלות ולנהל נכס מושכר או עסק הדורש ניהול שוטף.

סמכויות בית המשפט בקשר לייפוי כח מתמשך

לביהמ"ש סמכויות לתת הוראות בכל הנוגע להפעלת סמכויותיו של מיופה הכח ולאשר פעולות שנעשו בעניין, ובלבד שהממנה נתן הנחיות מקדימות למיופה הכח באותם העניינים.

הנחיות מקדימות למיופה הכח

ממנה רשאי לתת בייפוי הכח המתמשך הנחיות מקדימות למיופה הכח שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי מיופה הכח בעניינים הנכללים בייפוי הכח.

כך, כשיתעורר הצורך לקבל החלטה או לבצע פעולה בשם הממנה, שבקשר אליה ניתנה הנחיה מקדימה, מיופה הכח יפעל בהתאם להנחיה זו.

מינוי אפטרופוס לאחר תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות

ביהמ"ש לא ימנה אפוטרופוס לאדם בגיר אלא אם העדר מינוי שכזה עלול לפגוע בזכויות, אינטרסים או צרכיו של האדם. במסגרת שיקול דעתו, יבחן ביהמ"ש האם ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו לאחר שבחן את החלופות העומדות לפניו ובכלל זה קיומו של ייפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות והאפשרות למנות לאדם תומך בקבלת החלטות.

מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס

אדם בעל כשירות רשאי לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס שבהן יפרט את זהות האדם (או תאגיד) אותו הוא מעונין למנות כאפוטרופוס במידת הצורך, וכן לפרט בהן את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו.

אף הנחיות אלו צריכות להיות מופקדות אצל האפוטרופוס הכללי על מנת שיכנסו לתוקף.