אפוטרופסות וייפוי כח מתמשך

אפוטרופסות - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , התשכ"ב – 1962 עוסק בכשרותו המשפטית של האדם. החוק קובע כי כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו. עוד מוסיף החוק וקובע כי כל אדם כשר לבצע פעולות משפטיות, אלא אם נשללה או הוגבלה כשרותו בחוק או בפסק דין של בית המשפט.

כשאנו מדברים על כשרות משפטית לבצע פעולות משפטיות אנו מדברים על פעולות שרובנו מבצעים במהלך חייהם ובחיי היומיום שכוללות, בין היתר, מכירה / קנייה של דירה, רכישת מוצרים שונים, הרשמה לקורסים / לימודים ועוד.

את הפעולות המשפטיות אנו מבצעים על בסיס זכויותינו וחובותינו כבני אדם ובהתאם לרצוננו והעדפותינו והיותנו בני אדם. כך למשל, עומדת לנו הזכות לשוויון, לכבוד, לשמירה על קנייננו ועוד.

כשהחוק או בית המשפט מחליטים לשלול את כשרותו המשפטית של אדם נשללת ממנו למעשה האפשרות לבצע את הפעולות הנ"ל ובמקומו, ממונה אדם או תאגיד לבצע פעולות אלו. אדם/ תאגיד שכזה הממונים לבצע פעולות בשם אחר לאחר שכשרותו המשפטית נשללה מכונה אפוטרופוס.

עד לתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות (שנכנס בחלקו לתוקף באפריל 2017) אפוטרופוס מונה כשנקבע כי האדם אינו יכול, דרך קבע או ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם ולאחר שמונה אפוטרופוס לאדם, כבר לא נדרשה הסכמתו לקבלת החלטות בענייניו אלא האפוטרופוס פעל לבצע פעולות בשמו ועבור האדם על פי שיקול דעתו.

ייפוי כח מתמשך - החל מ-11.4.17, נכנס לתוקף תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שקבע ומאפשר עכשיו לעשות שימוש במספר מנגנונים חדשניים הנוגעים לאנשים עם מוגבלות והכוללים: ייפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון.

מנגנונים אלו מונעים / מגבילים את שלילת כשרותו המשפטית של אדם ולמעשה שומרים על האפשרות שהאדם ישפיע על חייו בעתיד תוך שמירה, עד כמה שניתן על חירותו, עצמאותו וכבודו. הדרך החדשנית היא באמצעות עריכת מסמך ייפוי כח מתמשך בעניינים רכושיים (כספים / השכרת דירות/ בנקים וכדומה)/ אישיים (בחירת מקום המגורים/ שהייה במוסד חוץ ביתי/ נתינת מתנות/ השתתפות בחוגים ועוד) ובריאותיים (עניינים רפואיים/ בדיקות וכדומה) שנעשה כשהאדם כשיר משפטית לעשותם ושייכנס לתוקף במצבים עתידיים בהם לא יוכל עוד לעשות זאת בשל העדר כשרות.

יחד עם ייפוי הכח המתמשך הממנה יכול להשאיר הנחיות מפורשות למיופה הכח לגבי האופן בו עליו לנהוג וכן יכול לקבוע הוראות והנחיות לגבי זהות אופן פעולתו של האפוטרופוס ככל ויהא צורך למנות כזה עליו. הנחיות והוראות אלו מכונות: הנחיות מקדימות למיופה הכוח.

נקדים ונציין כי ייפוי כח מתמשך יכול לערוך רק עורך דין שהשתתף בהכשרת עורכי דין והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי ולשכת עורכי הדין בישראל.

עו"ד אודט מורדוך עברה הכשרה מתאימה של האפוטרופוס הכללי ולשכת עורכי הדין (מרץ 2017 – מחזור ראשון) והינה מוסמכת לערוך ייפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק.

לפרטים והרחבה בנושא לחץ כאן.